Subscrie la newsletter
Înregistrare

Dacă aveţi cec-uri sau Bilete la Ordin refuzate la plată de către beneficiarii produselor / serviciilor dumneavoastră, trimiteţi o "sesizare" la: flux@antitepari.ro
Start Buletinul Insolventei General ALMI CONSTRUCT SRL - notificare privind deschiderea procedurii de faliment

ALMI CONSTRUCT SRL - notificare privind deschiderea procedurii de faliment

Textul integral, care cuprinde informaţii detaliate (administrator/lichidator judiciar, termen pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor, formalităţi), este accesibil EXCLUSIV ABONAŢILOR (detalii aici)

 

CUI:  6134060
Data emiterii: 08.10.2008
Data publicării: 14.10.20081.Dosarul nr. 23922/3/an 2007, Tribunal Bucuresti, Secţia a VII a Comercială.

2.Arhiva/registratura instanţei: adresa -, număr de telefon -; Programul arhivei/registraturii instanţei -.

3.1.Debitor: SC Almi Construct SRL, CIF:  6134060 sediul social str. Toamnei nr.26 sector 2 Bucuresti, număr de ordine în registrul comerţului J40/15940/1994.

3.2.Administrator special: -.

4.Creditor: listă anexă.

5.Lichidator judiciar: Dumitru Vasile, CIF: 1580207400506, domiciliul Bucuresti str. Zidurilor nr.11 et. 1 ap. 2 sector 2, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 298, tel 0745-152075, fax:021-2526133, e-mail expertdumitruvasile@yahoo.com, nume si prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică, Dumitru Vasile.

6.Subsemnatul: Dumitru Vasile, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Almi Construct SRL, conform sentinţei comerciale nr.3727/18.09.2008, pronunţată de Tribunalul, Secţia, în dosarul 23922/3/2007, în temeiul art.108 alin.(1) si art.109 alin.(1)si (2) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:

7.Intrarea debitorului în procedura de faliment având în vedere că debitorul nu si-a declarat intenţia de a intra în reorganizare si nici o parte din cele îndreptăţite nu a depus un plan de reorganizare; a fost aprobat raportul administratorului judiciar prin care s-a propus intrarea debitorului în faliment, conform Sentinţei comerciale nr.3727/18.09.2008 pronunţată în dosarul menţionat mai sus.

7.1.Debitorul SC Almi Construct SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2.Creditorii debitorului SC Almi Construct SRL, inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de observaţie sau ulterior, în perioada de reorganizare si până la deschiderea procedurii falimentului, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1.Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei: Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în tabelul suplimentar al creanţelor este 23.10.2008. Nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.

7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 06.11.2008. Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului suplimentar al creanţelor este 13.11.2008. Termenul pentru afisarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 27.11.2008.

8. Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucuresti, pentru efectuarea menţiunii.

9. Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.  Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de lei si de un timbru judiciar de lei.

10. Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

ANTIŢEPARI VĂ RECOMANDĂ